Årskurstematik

I waldorfpedagogiken finns en kärna som är unik. Både undervisningsinnehåll och metoder svarar mot de existentiella frågor som barnen lever med i sin respektive ålder. Varje årskurs hålls därför samman på ett ämnesövergripande vis genom teman som är specifikt utformade för att passa barn och ungdomar i en viss ålder. På så vis vinner kunskaperna genklang hos eleverna och förutsättningar för ett meningsfullt lärande skapas. Undervisningens innehåll ger varje elev fördjupad bildning utöver de kunskapskrav som samhället ställer. Eleverna fostras till fria demokratiska medborgare med en bred allmänbildning och med verktyg för ett livslångt lärande.

Anna Ljungkvist