Årskurs 7-9

Årskurs 7

ATT UPPTÄCKA VÄRLDEN PÅ NYTT

Högstadietiden är både spännande och omvälvande. Entusiasmen och nyfikenheten inför världen finns kvar hos eleverna, samtidigt som den vuxna människans intellektuella mognad visar sig. Det innebär nya möjligheter till kunskapande i form av teman och projekt som utgår från elevernas egna initiativ. Det kan röra sig om frågor kring sex-och samlevnad, jämställdhet, miljö och omvärldsfrågor.

Renässansen är en övergripande ämnestematik för årskurs 7. I undervisningen lyfts personer fram, både män och kvinnor, som eleverna kan identifiera sig med och inspireras av. Epoken förmedlar en upplevelse av att världen blir ny igen och att ingenting är omöjligt. Genom renässansen förändrades synen på människan, gud och naturen för alltid och blev startskottet för den vetenskapliga revolutionen. De nya idealen och den nya tiden ledde också till upptäckandet av en ny värld för européerna. De stora upptäcktsresorna förändrade människors villkor, både i Europa och globalt. Eleverna får både ta del av äventyret och fascineras av modet över att våga ge sig ut i det okända, men också se hur maktbegär och jakten på rikedomar skedde på bekostnad av etik och moral och ledde till korruption inom så väl världsligt som religiöst ledarskap. Ämnet astronomi passar utmärkt årskursens tematik och kan kopplas till renässans genom biografier.

Nu introduceras ämnet kemi på allvar genom förbränningskemin. Eleverna får genomföra noggranna observationer vid olika typer av förbränning t.ex. observera eldslågornas färger, kolens glöd och hetta, näverns sotning etc. och skärpa sin iakttagelseförmåga. De får går från konstnärligt iakttagande, laborationer och observationer till ett abstrakt tänkande där de kan förstå hur modeller vuxit fram inom naturvetenskapen.

Året innebär också en upptäcktsfärd in i den egna kroppen och dess organ med fokus på kroppens olika rytmer. Biologiundervisningen integreras med idrott och hälsa genom olika konditionsövningar och pulsträning

Anna Ljungkvist och Erik Halldén

 

Årskurs 8

REVOLUTION!

Revolution, förändring och uppbrott! Många elever ger i årskurs 8 uttryck för en stark känsla av frigörelse från auktoriteter och efter åttan lämnar ofta klassläraren över ansvaret för klassen till en ämneslärare. Specialister inom olika områden bjuds in i klassrummet och eleverna får ge sig ut i samhället och ta reda på saker själva.

I ämnet historia får eleverna fördjupa sig i den industriella revolutionen. Industrialismens framväxt ledde fram till dagens globalisering, med en stegrad utveckling inom urbanisering, teknik, kommunikationer och handel. Eleverna får arbeta med frågeställningar kring västvärldens utveckling i förhållande till övriga världen och hur människors liv förändrats genom ny teknologin. I svenska waldorfskolor har 1900-talets arbetarlitteratur en särställning. Den ges ett stort utrymme i årskurs 8 och hänger nära samman med undervisningsteman som industrialismens utveckling, den franska och amerikanska revolutionen, republikens framväxt, och uppkomsten av de olika folkrörelserna. Genom att läsa arbetarlitteratur ställs eleven på ett naturligt sätt in i ett historiskt förlopp och blir varse hur i den moderna människan präglats av en utveckling där teknisk innovation inom industrins alla områden och det sociala samhällsbygget gått hand i hand. Genren erbjuder en direkt skildring av individens roll i byggandet av ett nytt, modernt samhälle och omvänt hur denna nya värld griper in och förändrar människans livsvillkor på ett personligt plan.

I samband med temat kolonialism studeras i ämnet näringskemi nyttoväxter och lyxvaror, som socker, kaffe, tobak etc. Hälsoaspekter, olika odlingsmetoder, livsmedelsindustrins metoder och livsmedelskvalitet är teman som fördjupas i undervisningen. I bildskapandet lämnar eleverna mångfalden av färger och ger sig in i den överblickbara skalan från svart till vitt. Kol-, tusch- och blyertsteckning är välgörande tekniker för många tonåringar som ofta dela upp världen i just svart-eller-vitt. Temat kan kopplas till studier av skelettets uppbyggnad i biologiundervisning, där även nervsystemet, sinnena och musklerna behandlas.

Ett av de stora projekten i årskurs 8 är att eleverna får planera och genomföra en stor teaterproduktion. De får arbeta med allt från rollbesättning, bearbetning av manus, rekvisita, smink kostym och ljud och ljus. Genom att gå in i en roll och gestalta en helt annan karaktär än en själv ges eleverna möjligheten att gå ur sin vanliga vardagsroll och bryta gamla mönster. Att ro i land en stor teaterproduktion skapar sammanhållning och en ny känsla av gemenskap växer fram i klassen.

Anna Ljungkvist och Erik Halldén


Årskurs 9

FÖRNUFT OCH KÄNSLA

I årskurs 9 är det dags för eleverna att knyta ihop grundskolans kunskapskappsäck. För första gången måste de nu välja en individuell inriktning på sina studier och då är det avgörande att skolan gett dem en bred allmänbildning och gedigna verktyg för fortsatt lärande. Det är grundläggande att eleverna fått utveckla en trygghet och god en självkänsla, så att de kan formulera sina tankar, uttrycka sina åsikter och göra självständiga val.

Kampen mellan olika principer återspeglas i litteraturundervisningen, i spänningen mellan upplysningens förnuft och romantikens känslodyrkan. Här erbjuds verk av både manliga och kvinnliga författare från Europa och Sverige. Eleverna får jämföra och analyser stilar och innehåll. Mary Wollstonecraft ställs mot Rousseau, Jonathan Swift jämförs Jane Austin och Edgar Allen Poe får möta Voltaire!

I historieundervisningen lyfts idén om nationalstaten fram. Under 1800-talet förenas furstendömen och bildar länder som Italien och Tyskland, medan kolonialstater bryter sig loss och blir till egna nationer. Dessa processer i industrialismens kölvatten leder fram till det första världskriget, den ryska revolutionen och det andra världskriget. Orsaken till och konsekvensen av Förintelsen blir ett viktigt tema att belysa både i historieämnet. och i religionsundervisningen. Samtidigt som historieundervisningen beskriver 1900-talets stora konflikter, skildras i ämnet konsthistoria förändringar i hur människan har uppfattat sin omvärld och hur idealen förändrats genom tiderna. Det är en av de mest omfattande temaperioderna i waldorfskolan och i samband med den är det vanligt att eleverna under några veckor får ägna hela dagarna åt konst och hantverk. Förmiddagarna ägnas åt att teckna och måla motiv ur konsthistorien tillsammans med ett teoripass, och under eftermiddagarna kan eleverna få arbeta med ett specifikt hantverk som de valt.

Årskurs 9 handlar inte bara om beskrivningar av världen och teorier om den. Det är även viktigt för eleverna att få komma ut i naturen, undersöka den och se dess skönhet. Biologiundervisning fokuserar på ekologi och miljöfrågor. Inom temat får eleverna arbeta med människans påverkan på naturen och våra möjligheter att som konsumenter och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. De får göra fältstudier i samband med exkursioner och klassresor och om möjlighet delta i arbetet på en lantgård. Eleverna får undersöka djur och växter och studera människokroppen och dess funktioner. Utifrån sina studier får de diskutera och reflektera över hur utvecklingen av begrepp, teorier och modeller uppkommit.

Anna Ljungkvist och Erik Halldén