Elevråd

Klassråden och elevrådet tar upp elevernas intressen och diskuterar skolfrågor. Klasslärarna och elevrådsansvariga ansvarar för att detta återkopplas till rektor och kollegium som i sin tur återkopplar till styrelsen. Elevrådet har en stående punkt på kollegiemötet varje vecka.