ELEVHÄLSOTEAMET

Skolsköterska:
Rebecca Fhager

skolsyster@fredkullaskolan.se
tel. 070 – 890 29 53

Kurator:
Anneli Holmén
kurator@fredkullaskolan.se
tel. 0303 – 636 90

Specialpedagog
Helena Jonsson
specialpedagog@fredkullaskolan.se
tel. 073 909 36 36

Studievägledare:
syv@fredkullaskolan.se
tel. 0303 – 636 73

SKOLHÄLSOVÅRD & ELEVHÄLSA

På Fredkullaskolan vill vi att varje elev ska ha möjlighet att få växa och utvecklas i lärande och social kompetens utifrån sina förutsättningar och behov. Man lär och utvecklas i gemenskap och i samspel med andra; genom att reflektera med andra och möta andras bilder av verkligheten skapar man sin egen bild. Vi vuxna i skolan måste ha ett genuint intresse av mötet med eleverna och måste vilja se och lyssna på varje enskild individ.

Problemförebyggande arbete och hög beredskap

Vi vill arbeta förebyggande. Grunden är ett bra arbetsklimat för alla på skolan. Det är viktigt att vi kommunicerar på ett tydligt och begripligt sätt, såväl när det gäller kunskapsutveckling som när det uppstår problem, så att eventuella åtgärder blir meningsfulla i samverkan med elev och föräldrar. För oss är det också viktigt att så tidigt som möjligt uppmärksamma elever som är i behov av särskilt stöd, för att kunna fördela våra resurser på bra sätt. Tillsammans med eleven och föräldrarna upprättas en individuell utvecklingsplan (IUP) som följer alla elever genom skoltiden. Den utvärderas och revideras på utvecklingssamtalen.

Arbete mot kränkande särbehandling

Fredkullaskolan arbetar mot kränkande särbehandling enligt en likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Alla medarbetare arbetar med att på olika sätt motverka mobbning i skolan. Planerna skall hållas levande och samtalas om på klasstimmar och föräldra- och lärarmöten.

Ansvarsfördelning – elevens utveckling

God omsorg om elever förutsätter en tydlig ansvarsfördelning och ett fungerande lagarbete inom skolan. Arbetet med att tydliggöra problem bygger på ett gemensamt förhållningssätt och, vid behov, upprättande av åtgärdsprogram, med tydliga uppnåendemål och vägar till dessa.

  • Undervisande lärare har ansvar för att eleven utvecklas i sin undervisningsgrupp efter sina förutsättningar.
  • Klassläraren har ansvar för att följa upp elevens utveckling ur ett helhetsperspektiv i samverkan med elev, undervisande lärare och föräldrar.
  • Klassläraren utformar i samråd med elev och föräldrar en individuell utvecklingsplan.
  • EHT samarbetar vid behov med undervisande lärare. De kan exempelvis kartlägga elever och hjälpa undervisande lärare att tillrättalägga undervisning för elever.

 

Elevhälsoteamet (EHT)

Elevhälsoteamet träffas varje vecka. I elevhälsoteamet ingår stödlärare, kurator, skolsköterska och rektor samt vid behov studie- och yrkesvägledare. Klasslärare kan träffa någon/några ur elevhälsoteamet (EHT) för samråd om man upptäcker att elever är i behov av särskilt stöd av något slag. I den konferensen tas beslut om vidare åtgärder.

Skolmöten

I skolmöten ingår berörda parter i elevvårdsteamet, berörda lärare och förälder och elev. Syftet med dessa möten är att samverka kring eventuella åtgärder i samband med kartläggningar.
Exempel på ärenden i skolmöten:

  • Elev har stora svårigheter att visa kunskaper motsvarande godkänt i något ämne.
  • Behov av anpassat schema/anpassad studiegång eller enskild undervisning i hemmet.
  • Placering av elev i särskild undervisningsgrupp eller annan skolform.
  • Elev önskar gå ett tionde skolår eller om eleven når sina mål innan år 9 är avslutat.
  • Elev bryter mot skolans trivselregler trots tillrättavisning o samtal.
  • Skolan överväger att informera socialförvaltning om oro för ett barn. Vid oro för fysiska eller sexuella övergrepp informeras socialförvaltning direkt.

 

Elever som riskerar att ej nå målen

Elever som riskerar att ej nå målen kan få sin undervisning tillrättalagd för att öka möjligheten att klara sina studier. Ett åtgärdsprogram kan upprättas i samråd med elev och föräldrar.

Elever i behov av särskilt stöd

I alla skolor finns det elever som av olika skäl är i behov av extra stöd för att nå de för skolan eller det enskilda ämnet uppsatta målen. Det kan röra sig om elever som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar av skilda slag. Det kan vara medicinska skäl, sociala – eller psykosociala problem som kräver att åtgärder sätts in.
För att tillgodose dessa elevers behov krävs ett stort mått av samarbete mellan medarbetarna på skolan. Om åtgärderna är av sådan art att eleven behöver gå i särskild undervisningsgrupp eller ha anpassad studiegång ska beslut om detta fattas av rektor. I samband med detta skall åtgärdsprogram upprättas. Åtgärdsprogrammet kan överklagas.

Skolkurator

Kurator erbjuder samtal och råd till elever och föräldrar, samt handleder personal i sociala frågor som rör eleverna. Hon ansvarar också för skolans samarbete med socialtjänsten och vid behov med andra instanser. Kurator arbetar med alla åldersgrupper F-9.

 

Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Följer och stödjer barnens utveckling mot utbildningens mål och arbetar hälsofrämjande och förebyggande med hälsofrågor i fokus genom alla samtal och möten.
Vi arbetar för att stärka de krafter som upprätthåller och utvecklar hälsan, samt för att skapa goda och stödjande miljöer i skolan. Inom EMI arbetar skolsköterska och skolläkare.

Skolsköterskan träffar alla elever vid planerade hälsobesök flera gånger genom åren från förskolan till år 9. Vid dessa följs barnens hälsa, tillväxt och utveckling upp.
I övrigt har skolsköterskemottagningen öppet en dag/vecka, där eleverna är välkomna utifrån sina egna behov. Vi kan erbjuda samtal, rådgivning, enklare sjukvård och hänvisa vidare vid behov.

Skolläkaren träffar alla barn för hälsoundersökning i år 1 eller bokas genom skolsköterskan vid behov.

Elevhälsans medicinska insats erbjuder även vaccinationer enligt nationellt barnvaccinations-program. Se mer här – https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn/

Klagomål eller synpunkter på den medicinska insatsen kan lämnas till rektor (rektor@fredkullaskolan.se) eller skolsköterska (skolsyster@fredkullaskolan.se). Låst brevlåda till skolsköterska finns även på kontoret, om man vill lämna skriftliga synpunkter eller har sekretesspapper som ska överlämnas.