Waldorfpedagogik

Hela människan går i skolan. Waldorfpedagogiken vill utveckla hela människan – tanke, känsla och vilja. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt. Vi arbetar metodiskt med elevernas sociala utveckling genom lek, rörelse, samarbetsövningar, gemensamma utflykter och månadsfester. Waldorfskolan har en läroplan som samspelar med barnens utveckling i olika åldrar. Läroplanen innefattar det centrala innehållet i grundskolans läroplan Lgr 11 http://waldorf.se/wp-content/uploads/2014/10/en-vag-till-frihet.pdf  Vi har nationella prov i klass 3, 6 och 9. Waldorfskolan sätter betyg först i klass 9 men arbetar från förskoleklassen med individuella utvecklingsplaner, omdömen och utvecklingssamtal.

Färg och formRäkna bönorFlöjter

Undervisningen är lärarledd och bygger på berättande. Läraren väcker engagemang genom sin personliga relation till stoffet. Lektionerna är uppbyggda på elevens växelverkan mellan att lyssna och själv göra. Eleverna gör egna läroböcker och bearbetar ny kunskap konstnärligt på olika sätt för att integrera och göra den till sin egen.

Varje dag inleds med en rytmisk aktivitet då man läser en gemensam morgonvers och klassen gör något tillsammans som kräver lyssnande och samspel. Det kan vara t ex lek, sång eller flöjtspel.

Periodundervisning innebär att man varje morgon under 3-5 veckor studerar samma ämne, under en sammanhållen dubbeltimme. Det ger en fin möjlighet till koncentration och fördjupning. Vi arbetar tematiskt och ämnesintegrerat. De löpande ämnena integreras i möjligaste mån med temat under morgonperioden.

Schemat följer i möjligaste mån människans naturliga dagsrytm – på morgonen kommer de intellektuellt mest krävande ämnena följda av språklektioner. På eftermiddagen ligger hantverk, musik, bild, gymnastik och eurytmi.

Klassläraren följer barnen från klass 1 och uppåt, ibland ända till klass 8. Det ger en speciell kontinuitet och trygghet för eleverna.

Eurytmi och formteckning är ett karaktäristiska ämnen i waldorfskolorna. I eurytmiämnet övas rörelse som uttryck för språk, musik rytm och form. Formteckning är estetisk problemlösning. I ämnet övas förmågor som rumsorientering, finmotorik, sambandet mellan öga och hand, formkänsla och formförvandling. I klass 5 övergår formteckning till frihandsgeometri.

 

Läs mer på www.waldorf.se

 

Boktips!

Waldorfpedagogik, Christine & Örjan Liebendörfer, Studentlitteratur 2013

En väg till frihet – Målbeskrivning och läroplan för waldorfpedagogiken – förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola, Waldorffederationen i samarbete med Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd och Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem, Telleby Bokförlag, Järna 2016

http://waldorf.se/wp-content/uploads/2014/10/en-vag-till-frihet.pdf