Byggnadsstiftelsen Kaveldunet

Byggnadsstiftelsen Kaveldunet äger och förvaltar skolans, fritids och förskolan Mikael Barnträdgårds byggnader och mark. Förvaltningen sker i styrelseform, så kallad egen förvaltning. Förvaltningen har inga anställda. Styrelsens sammansättning tillsätts av stiftelsens två huvudmän: Föreningen för Waldorfpedagogik i Kungälv, Stiftelsen och Mikaels Barnträdgård samt Stiftelsen Fredkullagården.

STIFTELSEN STYRELSE
Kontakt: kaveldunet@fredkullaskolan.se

Ordförande
Kerstin Werder, förälder
kerstin.werder@fredkullaskolan.se

Vice ordförande
Sara Fors, förälder & lärare
sara.fors@fredkullaskolan.se

Sekreterare
Mirjam Stofkoper, förälder & lärare
mirjam.stofkoper@fredkullaskolan.se

Kassör
Susanne Halling, ekonomiansvarig
ekonomi@fredkullaskolan.se

Suppleanter
Marie Johansson, förälder
marie.johansson@fredkullaskolan.se

Jonas Krook, förälder
jonas.krook@fredkullaskolan.se

Peter Weller, förälder
peter.weller@fredkullaskolan.se

Erik Ekström
erik.ekstom@fredkullaskolan.se

 

Stadgar

 1. Stiftelsens namn är Byggnadsstiftelsen Kaveldunet, Kungälv
 2. Stiftelsens ändamål är att äga och förvalta byggnader för Fredkullaskolan i Kungälv och förskolan Mikaels barnträdgård i Kungälv.
 3. Ändringar av dessa stadgar får endast beslutas av de båda huvudmännens föreningsmöten eller årsmöten.
  För ändring fordras beslut vid två på varandra följande förenings- eller årsmöten, till vilka skriftlig kallelse skall utgå till samtliga medlemmar.
 4. Stiftelsen ska ha en styrelse bestående av 6 ledamöter och 3 suppleanter, av vilka Föreningen för Waldorfpedagogik i Kungälv utser 3 ledamöter och 1 suppleant. Stiftelsen Kungälvs Waldorfförskola utser 2 ledamöter och 1 suppleant. En ledamot från vardera huvudmannen väljs för en period av 2 år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs för en period a 1 år. Styrelsen utser inom sig ledamöternas funktioner. Så snart fritidsverksamhet startas, skall denna representeras av 1 ledamot och 1 suppleant i stiftelsens styrelse.
 5. Stiftelsen ska ha sitt säte i Kungälvs kommun.
 6. Styrelsens förvaltning granskas av en yrkesmässig revisor, som skall ange hurvida ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter beviljas. De båda huvudmännen utser gemensamt revisor.
 7. Stiftelsens räkenskapsår skall vara första juli till sista juni. Räkenskaperna skall överlämnas senast 2 månader efter räkenskapsårets utgång till revisorn, vilken ska upprätta revisionsberättelse.
 8. Endast de båda huvudmännens årsmöten eller föreningsmöten får besluta om upplösning av stiftelsen. Härtill fordras beslut med två på varandra följande förenings- eller årsmöten, till vilka skriftlig kallelse skall utgå till samtliga medlemmar. Byggnadsstiftelsens eventuella tillgångar fördelas då mellan huvudmännen.
 9. Stiftelsen ska vara undantagen från tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser.