Föreningen för waldorfpedagogik i Kungälv och dess styrelse

Föreningen för Waldorfpedagogik består av föräldrar och medarbetare och är Fredkullaskolans huvudman. Skolan förvaltas av föreningens styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Dessutom skall det finnas minst två styrelsesuppleanter.

Styrelsen ombesörjer skolans drift, ser till att föreningens ändamål uppfylls samt ansvarar för att all verksamhet inom skolans organisation sker i enlighet med gällande lagstiftning. Föreningen, som är ideell har till uppgift att bedriva undervisning och uppfostran i en skola som bygger på en fri verksamhet enligt de av Rudolf Steiner anvisade riktlinjerna. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, i regel var fjärde vecka. Styrelsen sammanträder även på särskild begäran av styrelseledamot och är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. Beslutet måste då vara enhälligt.

Ekonomiskt ansvar
• Besluta om budget för ingående verksamhetsenheter
• Följa upp ekonomiskt utfall gentemot budget
• Initiera korrigerande åtgärder vid avvikelser från budget

Juridiskt ansvar
• Skapande av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
• Ansvar för metoder och rutiner för systematisk utvärdering av verksamhetens uppfyllelse av verksamhetsplan och -mål.
• Tillsättande av rektor och utformning av dennes befattningsbeskrivning.
• Tillsättande av ekonomiansvarig och utformning av dennes befattningsbeskrivning.

Rektorn är ytterst ansvarig för skolans pedagogiska verksamhet. Styrelsen ska vara delaktig i större frågor och fungera som ett stöd för rektorn.

Medlemskap i föreningen
Vi önskar att minst en vuxen per familj med barn på skolan är medlem i föreningen under barnets/barnens hela skoltid. Medlemsavgiften är 200 kr och betalas läsårsvis till  BG 5404-0852. Märk betalningen med medlemskap och namn.

Föreningens styrelse
Kontakt: styrelsen@fredkullaskolan.se

Ordförande:
Kerstin Werder, förälder
kerstin.werder@fredkullaskolan.se

Vice ordförande:
Sara Fors, förälder & lärare
sara.fors@fredkullaskolan.se

Sekreterare:
Mirjam Stofkoper, förälder & lärare
mirjam.stofkoper@fredkullaskolan.se

Kassör:
Susanne Halling, ekonomiansvarig
ekonomi@fredkullaskolan.se

Suppleanter:
Andi Röder, förälder & lärare
andi.roder@fredkullaskolan.se

Marie Johansson, förälder
marie.johansson@fredkullaskolan.se

Jonas Krook, förälder
jonas.krook@fredkullaskolan.se

Peter Weller, förälder
peter.weller@fredkullaskolan.se

Valberedning:
Klas Persson, förälder

Stadgar
§1) Föreningen, som är ideell och vars firma är ”Föreningen för Waldorfpedagogik i Kungälv”, har till uppgift att bedriva undervisning och uppfostran i en skola som bygger på en fri verksamhet enligt de av Rudolf Steiner anvisade riktlinjerna.

§2) Medlem i föreningen kan varje person bli som vill stödja dess verksamhet och erlägger fastställd medlemsavgift.

§3) Medlemmar som uppenbarligen agerar i motsats till § 1, kan på förslag av styrelsen uteslutas genom enkelt majoritetsbeslut vid två på varandra följande föreningsmöten med minst 4 veckors mellanrum. Föräldrar med barn på skolan och anställda vid skolan kan inte uteslutas.

§4) Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som har sitt säte i Kungälv.
 Styrelsen består av fem ledamöter, varav rätt till tre medarbetare från Fredkullaskolan. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Dessutom skall det finnas minst två styrelsesuppleanter. Tre av styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år, övriga för ett år. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. Beslutet måste då vara enhälligt.

§5) Styrelsens förvaltning granskas av en revisor, som skall vara auktoriserad. Revisorn väljs vid årsmötet för en tid av ett år.

§6) Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 juli tom 30 juni. Styrelsen är skyldig att föra noggranna räkenskaper. De per 30 juni avslutade räkenskaperna skall jämte styrelseprotokoll och förvaltningsberättelse överlämnas till revisorn senast den 15 september.

§7) Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Mellan årsmötena är föreningsmötet föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls i oktober eller november. Föreningsmöte hålls när styrelsen bestämmer eller när minst 10 % av föreningsmedlemmarna (dock minst 10 medlemmar) anhåller därom hos styrelsen.
Kallelse till årsmötet samt föreningsmöten skall per post eller e-post tillställas samtliga medlemmar samt övriga föräldrar och anställda skriftligen och minst åtta dagar i förväg. I kallelsen skall anges ärenden som skall förekomma utöver de i stadgarna fastställda. I kallelsen till årsmötet skall därutöver valberedningen presentera sina förslag till ledamöter i styrelsen

§8) Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid mötet.
2. Val av sekreterare vid mötet.
3. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll.
4. Styrelsens och revisorns berättelse för det gångna räkenskapsåret.
5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Val av ny styrelse.
7. Val av nya styrelsesuppleanter.
8. Val av revisor.
9. Val av valberedning.
10. Fastställande av medlemsavgift.

§9) Omröstning sker öppet, eller slutet om någon så fordrar. Varje föreningsmedlem äger en röst, under förutsättning att årsavgiften för det aktuella året är betald. Röstning genom fullmakt är tillåten, dock maximalt en fullmakt/medlem.

§10) Beslut om ändring av stadgarna fattas vid två föreningsmöten med minst 4 månaders mellanrum. § 1, § 10 och § 11 får inte ändras.

§11) Beslut angående föreningens upplösande skall för att vara gällande fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid båda dessa föreningsmöten skall beslutet stödjas av minst två tredjedelar av de närvarande. Samtidigt skall beslut fattas om föreningens tillgångar. Dessa skall tillfalla annan verksamhet, som inspirerats av Rudolf Steiner, i första hand av pedagogisk natur.