Föreningen för waldorfpedagogik i Kungälv

Föreningen för Waldorfpedagogik i Kungälv är huvudman för Fredkullaskolan. Föreningen är helt ideell och öppen för alla som vill stödja skolans verksamhet. Genom att bli medlem tar du ett aktivt val att vara med och driva skolan. Du får inflytande och möjlighet att kunna påverka skolans verksamhet. Du har rösträtt på föreningsstämmorna. Många aktiva medlemmar är en förutsättning för att skolan ska finnas i den öppna, demokratiska form den är nu.

Att bli medlem kostar 200 kr och betalas läsårsvis till något av skolans konton: BG 5404-0852. Märk betalningen med medlemskap och namn.

Att ta på sig ett styrelseuppdrag i föreningen är ett stort ansvar som kräver engagemang och tid. I skolans styrelse behövs kunskaper och intresse av ekonomi, skollag, arbetsrätt, waldorfpedagogik, systematisk kvalitetsutveckling och ledningsfrågor. Har du något att bidra med inom dessa områden och vill arbeta för att driva vår skola så hör av dig till valberedningen.

På senaste årsmötet (2018-11-21) valdes 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

Ordförande: Emma Jerksten (lärare)

Vice ordförande: Hanna Palm (förälder)

Sekreterare: Mirjam Stofkoper (lärare)

Kassör: Katarina Matysek (förälder)

Övriga ordinarie ledamöter: Janet Leuchovius (lärare)

Suppleanter: Peter Weller (förälder), Jan Broberg (förälder)

Mika Evert (förälder) har valt att avgå

Valberedning: vakant

Revisor: Kerstin Nordenham Murby

Du får enklast kontakt med styrelsen genom att mejla styrelsen@fredkullaskolan.se

 

Stadgar
§1) Föreningen, som är ideell och vars firma är ”Föreningen för Waldorfpedagogik i Kungälv”, har till uppgift att bedriva undervisning och uppfostran i en skola som bygger på en fri verksamhet enligt de av Rudolf Steiner anvisade riktlinjerna.
§2) Medlem i föreningen kan varje person bli som vill stödja dess verksamhet och erlägger fastställd medlemsavgift.
§3) Medlemmar som uppenbarligen agerar i motsats till § 1, kan på förslag av styrelsen uteslutas genom enkelt majoritetsbeslut vid två på varandra följande föreningsmöten med minst 4 veckors mellanrum. Föräldrar med barn på skolan och anställda vid skolan kan inte uteslutas.
§4) Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som har sitt säte i Kungälv.
 Styrelsen består av fem ledamöter, varav rätt till tre medarbetare från Fredkullaskolan. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Dessutom skall det finnas minst två styrelsesuppleanter. Tre av styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år, övriga för ett år. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. Beslutet måste då vara enhälligt.
§5) Styrelsens förvaltning granskas av en revisor, som skall vara auktoriserad. Revisorn väljs vid årsmötet för en tid av ett år.
§6) Föreningens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 juli tom 30 juni. Styrelsen är skyldig att föra noggranna räkenskaper. De per 30 juni avslutade räkenskaperna skall jämte styrelseprotokoll och förvaltningsberättelse överlämnas till revisorn senast den 15 september.
§7) Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Mellan årsmötena är föreningsmötet föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls i oktober eller november. Föreningsmöte hålls när styrelsen bestämmer eller när minst 10 % av föreningsmedlemmarna (dock minst 10 medlemmar) anhåller därom hos styrelsen.
Kallelse till årsmötet samt föreningsmöten skall per post eller e-post tillställas samtliga medlemmar samt övriga föräldrar och anställda skriftligen och minst åtta dagar i förväg. I kallelsen skall anges ärenden som skall förekomma utöver de i stadgarna fastställda. I kallelsen till årsmötet skall därutöver valberedningen presentera sina förslag till ledamöter i styrelsen
§8) Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid mötet.
2. Val av sekreterare vid mötet.
3. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll.
4. Styrelsens och revisorns berättelse för det gångna räkenskapsåret.
5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Val av ny styrelse.
7. Val av nya styrelsesuppleanter.
8. Val av revisor.
9. Val av valberedning.
10. Fastställande av medlemsavgift.
§9) Omröstning sker öppet, eller slutet om någon så fordrar. Varje föreningsmedlem äger en röst, under förutsättning att årsavgiften för det aktuella året är betald. Röstning genom fullmakt är tillåten, dock maximalt en fullmakt/medlem.
§10) Beslut om ändring av stadgarna fattas vid två föreningsmöten med minst 4 månaders mellanrum. § 1, § 10 och § 11 får inte ändras.
§11) Beslut angående föreningens upplösande skall för att vara gällande fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid båda dessa föreningsmöten skall beslutet stödjas av minst två tredjedelar av de närvarande. Samtidigt skall beslut fattas om föreningens tillgångar. Dessa skall tillfalla annan verksamhet, som inspirerats av Rudolf Steiner, i första hand av pedagogisk natur.