Kollegiet

Skolans medarbetare bildar tillsammans skolans kollegium. Man kan likna kollegiet vid ”skolans hjärta” där waldorfpedagogik är kollegiets gemensamma värdegrund. Det är kollegiet som förser skolan med kraft och inspiration, känner av verksamhetens kvalitet, och bär upp den dagliga verksamheten. Alla skolans medarbetare träffas på stormöten någon gång i månaden och lärarkollegiet varje vecka. Kollegiet fungerar som bollplank och rådgivare till rektor då Fredkullaskolan i möjligaste mån försöker arbeta självförvaltande, detta innebär att man som medarbetare på Fredkullaskolan har stort ansvar och medinflytande på skolans verksamhet.

Enligt stadgarna representeras kollegiet också i styrelsen (Föreningen för waldorfpedagogik i Kungälv), skolans huvudman och byggnadsstiftelsen Kaveldunet.

Alla medarbetare kan nås via mejl genom att du skriver in; fornamn.efternamn@fredkullaskolan.se

 

Rektor

Rektorn ansvarar ytterst för det pedagogiska ledarskapet och den inre organisationen så att det vardagliga arbetet fungerar. Rektorn leder utvecklings- och kvalitetsarbetet utifrån skollagsstiftning och verksamhetens stadgar. Rektorn skapar förutsättningar för kollegialt lärande och värnar om lärarnas kompetensutveckling. Rektorn är även arbetsmiljöansvarig och kan stötta lärarna i föräldrakontakter.

Rektor når du enklast via mejl; rektor@fredkullaskolan.se

 

Lärarkollegiet

Lärarkollegiet är indelat i ett lågstadiekollegium (åk 0-5) och högstadiekollegium (åk 6-9).

I lärarkollegiet samarbetar lärarna runt planeringen av undervisningen, betyg, bedömning och för att skapa studiero för eleverna. De arbetar ihop med elevhälsa och gör anpassningar för elever med behov av särskilt stöd och håller koll på elevernas närvaro. De fortbildar sig i ett kollegialt lärande och medverkar i det systematiska kvalitetsarbetet. I kollegiet avsätts tid för studium av antroposofi- och waldorfpedagogik, samarbete kring kursplanen, vissa delar av elevhälsoarbetet samt den vardagliga organisationen av skolan. Dessutom planeras genomförande av årstidsfester och andra evenemang.

Alla lärare kan nås via mejl genom att du skriver in; fornamn.efternamn@fredkullaskolan.se