Skolregler

Skolregler

Följande regler gäller för alla elever: Konsekvenser:
Du får inte slåss, diskriminera, kränka eller trakassera. Vårdnadshavare kontaktas.
Polisanmälan *
Du får inte fotografera, filma eller spela in ljud i kränkande syfte Vårdnadshavare kontaktas.
Polisanmälan *
Du får inte använda symboler eller uttrycka ett budskap som kan innebära hets mot folkgrupp. Vårdnadshavare kontaktas
Polisanmälan *
Du har med dig material, kommer i tid och närvarar på alla lektioner Vid skolk kontaktas vårdnadshavare
Du tar ditt ansvar och bidrar till en lugn och god arbetsmiljö. Tillsägelse, kontakt med vårdnadshavare
Mobilfri skola. Din mobil ska vara avstängd under skoltid. Mobil/MP3- eller apparat av liknande karaktär får användas i samråd med lärare som verktyg i undervisningen. Tillsägelse. Mobil/Mp3 tas omhand och lämnas tillbaka efter skoldagens slut. Kontakt med vårdnadshavare.
Tuggummi är inte tillåtet på lektionstid Tillsägelse, ev. kontakt med vårdnadshavare
Cykling och mopedåkning är inte tillåtet på skolgården. Tillsägelse, ev. kontakt med vårdnadshavare
Bollaktiviteter, inlines, skateboard och dylikt får inte användas inomhus Tillsägelse, ev kontakt med vårdnadshavare
Snöbollskastning får endast ske vid fotbollsplanen. Tillsägelse, ev kontakt med vårdnadshavare
Om du förstör något är du skyldig att ersätta det. Tillsägelse, vårdnadshavare kontaktas

Eventuella klassregler görs upp tillsammans med klassläraren.
* Om förseelsen anses grov gör skolan alltid en polisanmälan.

Ur Tobakslagen (1993:581):
2§ Rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Det är förbjudet att inneha och använda tobak, alkohol och droger inom skolans område.

Ur knivlagen (1988:254):
1§ Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats eller inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs.

Efter fortsatt upprepade överträdelser av skolreglerna eller vid allvarliga händelser kallas vårdnadshavare och elev till elevvårdskonferens. Där fattas beslut om fortsatta åtgärder. Vid särskilt allvarliga händelser anmäler skolan till polis och/eller socialtjänst.

Fredkullaskolans regler bearbetas årligen på klassråd, i elevrådet, på föräldramöten och i kollegium. Vårdnadshavare kontaktas via sms, telefon eller e-post så snart det är möjligt om inte ovanstående regler efterlevs.